Menu

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (20.02.2009)

Sirküler (2009/001) İzmir, 20.02.2009

Konu : “5838 Sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”

TBMM’nde 18.02.2009 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun tam metni sirkülerimize ek

yapılmıştır.

• Yasaya göre, 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma ödeneği için yapılan başvurularla sınırlı

olmak üzere, kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık süre, 6 ay olarak uygulanacak. Kısa

çalışma ödeneği miktarı da yüzde 50 oranında artırılarak ödenecek. Kısa çalışma ödeneği

olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

Bu madde kapsamında uygunluk tespiti yapılmış olan başvurular için kısa çalışma süresi,

işverenin talebi doğrultusunda uzatılacak.

•         Sağlık hizmeti sunucuları, sundukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura

ve ekindeki belgeleri, izleyen ayın 15'ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim

edecekler. Fatura teslim tarihi süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim edildiği ayın

15. günü, süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için ise teslim edildiği ayı takip eden ayın

15. günü olarak kabul edilecek. Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren 60

gün içinde sağlık hizmeti sunucularına avans olarak ödenecek. Fatura ve ekindeki belgeler

üzerindeki incelemeler, teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanarak, avans

hesabı kapatılacak.

• Sigortalılığı sona eren kişileri kanunda belirtilen süre içinde SGK'ya bildirmeyenlere, her bir

sigortalı ve sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek.

• Kanunla, kuruma yapılan bildirimlere ilişkin de yeni bir düzenlemeye gidilecek. İşverenler,

işçi giriş ve çıkış bildirimini, SGK'ya verecek. Bildirimin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığına verilme zorunluluğu ise kaldırılacak.

• Maliye Bakanlığı; tevkifat yapacaklardan 10 ve daha az hizmet erbabı çalıştıranlar ile

hizmet erbabı çalıştırmayanlara ilişkin olarak beyanname verme süresinden itibaren 3 ayı

geçmeyecek şekilde, ödeme zamanını belirleyecek.

• AR-GE ve destek personelinin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar çalışmaları karşılığında elde

ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra, hesaplanan gelir

vergisinin doktorasını yapanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i, verilecek muhtasar

beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

• Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik

düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne

çıkartılarak yatırımların teşvik edilmesine yönelik indirimli kurumlar vergisi oranı

uygulamasına imkan tanınacak.

• İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanacak yatırımlar, teşvik belgesine

bağlanacak. Bu yatırımlardan elde edilen kazançlar; yatırımın kısmen veya tamamen

işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya

kadar, indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak.

•         Tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren

işletmelerden ''kümelenme'' anlayışıyla belirlenen illere taşınanlara, vergi yoluyla

destek sağlanacak.

•        Buna göre, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri

sektörlerinde faaliyetlerde bulunanlardan, üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca

belirlenen illere 31 Aralık 2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişiye istihdam

sağlayan mükelleflere, bu illerdeki işletmelerde sağladıkları kazançlar için nakil tarihi

izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle Kurumlar Vergisi oranını yüzde 5'e

kadar indirimli uygulatma konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Gelir vergisi

mükelleflerinin de yararlanacağı uygulamaya ilişkin esas ve usulleri, Maliye Bakanlığı

yetkili olacak.

• Yasaya göre, Katma Değer Vergisi Kanununun, ihracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler

için yapılan hizmetler bölümünde değişikliğe gidilecek. Buna göre, teslim, yurt dışındaki

bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine

yapılacak. Teslim konusu mal Türkiye gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir

serbest bölgeye ulaşacak ya da yetkili gümrük antreposunda korunacak. Teslim konusu

malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar

veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi, durumu

değiştirmeyecek.

• Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye,

konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme süresi konusunda Gümrük

Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

• Yetkili gümrük antrepolarının işleyişi konusunda belirlenen esaslara uyulmaması halinde

ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin

ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen

sorumlu tutulacak.

• -ÇEK, VADESİNDEN ÖNCE ÖDENMEYECEK-

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Hamilerin Korunması Hakkında Kanuna eklenmesi

öngörülen geçici maddeye göre, 31 Aralık 2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide

tarihinden önce çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılacak.

• 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin

üçüncü fıkrasında düzenlenen “Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin

elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten

menedebilir.”şeklindeki hükmü Cenevre Birlik Anlaşmasının 32 nci maddesinde yer

almamaktadır. 6762 sayılı Kanunun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

düzenleme, İsviçre Borçlar Kanunundan aynen aktarılmıştır. İsviçre hariç mehazlarda yer

almayan, İsviçre öğretisinde de şüphe ile karşılanan, yorum güçlüklerine ve tartışmalara

yol açan, amaç ve faydası pek belirlenemeyen bu hüküm, Türkiye’de yanlış anlamaların

doğmasına neden olmuş ve çekin niteliğiyle bağdaştırılması mümkün olmayan bir

uygulamanın yerleşmesine de sebebiyet vermiştir. Karışıklık yaratmaktan başka hiçbir yarar

sağlamayan ve çekin değerini düşüren bu hükmün kaldırılması amaçlanmaktadır.

• -TEŞVİK UYGULAMASITürkiye'de 49 ilde uygulanan ve süresi 2008 yılı sonunda sona eren teşvik uygulamasının

süresi, 2009 yılı sonuna kadar uzatılacak.

•6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı Listenin (B)

cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli (1) sayılı

cetvelde karşılarında gösterildiği tutarlarda tespit edilmiş, aynı (I) sayılı Listenin (B)

cetveline, bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaralı mallar, vergi tutarları

ile birlikte eklenmiştir.

Saygılarımızla,

ÇÖZÜM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

İlhan CANLI (YMM)

Orhan ÜNLÜEROĞLUGİL (YMM)

Leave a comment

back to top