Menu

Vergi Borçlanması Yaparak Hizmet Elde Etmek İçin 1 Nisan 2009 Tarihini Kaçırmayın (04.03.2009)

Sirküler(2009/002)

                                         İzmir, 04 Mart 2009

Konu   : VERGİ BORÇLANMASI YAPARAK HİZMET ELDE ETMEK İÇİN 1 NİSAN 2009 TARİHİNİ 

KAÇIRMAYIN!...

Yaklaşım Dergisinin Mart 2009 Sayı:195  nüshasında Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi Vakkas 

DEMİR’ in önemli saydığımız bir makalesi yayınlanmıştır. Bu makalenin tam metni sirkülerimize ek 

yapılmıştır.

Bağ-Kur’da  hizmet  süresi  elde  etmek  için  milat  denilebilecek  nitelikte  bazı  önemli  tarihler  vardır. 

Milat olarak  kabul edilen bu tarihlerden önce  kişilerin  sigortalı  sayılmasını gerektirecek nitelikte  vergi 

mükellefiyet  kaydı,  esnaf  ve  sanatkâr  sicil  kaydı  ve ticaret  sicil  kaydı  gibi  yerlerde  sigortalılığa  esas 

sayılan  kayıtları  olsa  bile,  hizmet  süresi  kazanılması  açısından  milat  olarak  belirlenen  tarihlerden 

önceki bu kayıtlara itibar edilmemektedir.

5510  sayılı  Sosyal  Güvenlik  Reform  Yasası’nın  geçici  8.  maddesiyle  Bağ-Kur  sigortalıları  açısından 

milat ya da baraj olarak adlandırılabilecek son bir düzenleme daha getirildi.

Bahse konu madde hükümlerinden çıkarılacağı üzere, 5510 sayılı Kanun Bağ-Kurlular için sigortalılık 

tespitinde 1 Ekim 2008 tarihini milat olarak kabul etmiştir.

Ancak, 5510 sayılı Kanun’un geçici 8. maddesiyle, 1 Ekim 2008 tarihine kadar 5510 sayılı Kanun’un 4. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1 ve 3 numaralı alt bentlerine göre, sigortalı sayılanlara “ticari

kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu

üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer

şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları” 4  Ekim  2000  tarihi  ile  1  Ekim  2008  tarihleri  arasında 

geçen vergi mükellefiyet sürelerini borçlanarak hizmet kazanma imkânı getirilmiştir.

04.10.2000-01.10.2008 tarihleri arasındaki dönemleri hizmet süresi olarak kazanacak olanlar, yalnızca 

söz  konusu  dönemlerde  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi  vergi  mükellefiyeti  kayıtları  olan 

kişilerdir.

Bu  anlatılanlardan  olarak,  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi mükellefi  olan  esnaf  ve  sanatkârlar 

ile  şahıs  şirketi  ortakları,  eğer  04.10.2000-01.10.2008  tarihleri  arasındaki  vergiye  kayıtlı  oldukları 

dönemleri  borçlanma  yaparak  hizmet  süresi  olarak  elde  etmek  istiyorlarsa,  en  geç  1  Nisan  2009 

tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yazılı olarak 

müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Aksi  takdirde,  1  Nisan  2009  tarihine  kadar  vergi  borçlanması 

yapmak  için  müracaat  bulunulmadığı  zaman,  yaklaşık  8  yıllık  gibi  oldukça  uzun  bir  süreli  Bağ-Kur 

hizmetleri yanmış ve kaybedilmiş olunacaktır.

LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ORTAKLARI DA VERGİ BORÇLANMASI YAPARAK HİZMET ELDE 

EDECEKLER MİDİR?

5510  sayılı  Kanun’un  bütün  hükümleriyle  birlikte  yürürlüğe  girdiği  1  Ekim  2008  tarihine  kadar 

uygulaması  yapılan Bağ-Kur Mevzuatı’na  göre,  sermaye  şirketlerinden  olan  anonim  şirket  ve  limited 

şirketlerin ortakları Bağ-Kur kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmışlardı.

Ancak,  5510  sayılı  Kanun’un  geçici  8.  maddesinde,  vergi  borçlanması  yapacaklar  sayılırken “…4.

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 1 ve 3 numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılanlardan

bu Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, bu Kanun’un yürürlük tarihi ile

04.10.2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile …” olarak  belirtilmiş 

ve şirket ortaklarının da vergi borçlanması yapmak istediklerinde, vergi mükellefiyet süreleri bulunmak 

kaydıyla borçlanma yapabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Bu  itibarla,  uygulamada  limited  şirket  ortakları  ile  anonim  şirketlerin  kurucu  ortakları  ve  yönetim 

kurulu üyesi olan ortaklarının, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki şirket ortağı oldukları süreleri borçlanma 

yapmak istediklerinde, şirketteki ortaklığını gösteren belgelerin yanında şirkete ortak olduğu dönemde 

şirketin kurumlar vergisine de tabi olduğunu ilgili vergi dairelerinden ispatlamaları halinde, 04.10.2000-

01.10.2008  tarihleri  arasındaki  şirkete  ortak  oldukları  süreleri  borçlanma  yaparak  hizmet  olarak 

kazanabileceklerdir.

Limited şirket ortakları ile anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları ise,  

04.10.2000-01.10.2008 tarihleri arasında ortağı oldukları şirketin, ilgili vergi dairesinden vergi mükellefi 

olduklarını  belgeledikleri  ve  şirket  ortaklıklarıyla  ilgili  olarak SGK’ya  ilgili  diğer  belgeleri  ibraz  ettikleri 

takdirde,  04.10.2000-01.10.2008  tarihleri  arasında  şirket  ortağı  oldukları  süreleri  borçlanarak  hizmet 

olarak kazanabileceklerdir. Şirket ortaklarının borçlanma durumlarıyla ilgili olarak ne Kanun metninde 

ne  de  kanuna  istinaden  çıkarılan  Genelge’de  açık  bir  hüküm  bulunmadığından  dolayı  bu  konu 

uygulamada üstte ifade ettiğimiz şekilde yapılmaktadır. Vergi borçlanması yaparak yaklaşık 8 yıllık 

bir hizmet süresi kazanmak isteyen kişiler için son  tarih 1 Nisan 2009 olduğunu hatırlatmakta 

fayda görüyoruz.

Saygılarımızla,

ÇÖZÜM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

İlhan CANLI (YMM)

Orhan ÜNLÜEROĞLUGİL (YMM)

Leave a comment

back to top