Menu

E-fatura, e-arşiv fatura ve elektronik olarak düzenlenmesi gereken diğer belgelerle ilgili Tebliğ yayımlandı.

Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

Konu : E-fatura, e-arşiv fatura ve elektronik olarak düzenlenmesi gereken diğer belgelerle ilgili Tebliğ yayımlandı Hk.

19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik daha önce yayımlanmış olan tüm Tebliğler tek bir Tebliğde toplanmıştır. Bu Tebliğ’de;

- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlık e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

- Tüm serbest meslek erbaplarının 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

- Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncuların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankaların dekont belgesini, yetkili döviz müesseselerinin de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesinin e-Belge olarak düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.

- Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğ’de öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

- Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

- Demir çelik sektöründe, madencilik alanında imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

- e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kâğıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğ, yayım tarihinde (19 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.

e-Fatura

Uygulamaya Geçiş Tarihi

5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler

01/07/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler

01/07/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

01/07/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

01/01/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını

01/07/2017 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01/07/2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Arşiv Fatura

Uygulamaya Geçiş Tarihi

e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler

01/01/2020 tarihine kadar

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları

01/01/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

01/01/2020 tarihinden itibaren

     

 e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu

  • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,
  • Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

Kapsama Girenler

e-Defter Geçiş Tarihi

10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 yılında sağlayan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-faturaya ve e-deftere geçmektedir.

01/01/2020

5 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olma (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

01/01/2021

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

01/01/2021

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

01/01/2021

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi gerektiğinden,

01/01/2020

19/10/2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler

01/01/2020

- e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.

Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre BİRİNİ TERCİH ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

e-Fatura

e-Arşiv

e-Defter

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri

01.07.2020

Zorunlu

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

01.01.2020

Zorunlu

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

e-Fatura uygulamasına dahil olmaları ile birlikte

Zorunlu

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiler dahil) - ÖTV I

01.07.2020

Zorunlu

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler

01.01.2020

Zorunlu

Motorlu Taşıtlar, (İmal,ithal,bayiler) - ÖTV III

01.07.2020

Zorunlu

İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

Kamu Kurum ve Kuruluşlar

Belirsiz

İsteğe Bağlı

İnternet Aracılığı İle Satış, kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler

01.07.2020

Zorunlu

ÖZEL UYGULAMA : e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam 30.000 TL'yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL )

e-Gider Pusulası

İnternet reklamları yayınlayan, internet reklam hizmet aracıları

01.07.2020

Zorunlu

e-İrsaliye

Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlar

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiler dahil) - ÖTV I

01.07.2020

Zorunlu

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

 

İsteğe Bağlı

Bavul Ticareti Yapan Firmalar

01.07.2020

Zorunlu

Motorlu Taşıtlar, (İmal,ithal,bayiler) - ÖTV III

01.07.2020

Zorunlu

Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Serbest Meslek Erbabı

 

İsteğe Bağlı

Kamu Kurum ve Kuruluşlar

Belirsiz

Özel Grup

Maden İşletme ruhsat sahipleri ve bu kişiler ile yaptığı sözleşmeler ile maden üretenler

01.07.2020

Zorunlu

Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Çifçiler

 

İsteğe Bağlı

GİB

Belirsiz

Özel Grup

Şeker İmalatçıları

01.07.2020

Zorunlu

e-Bilet

e-Serbest Meslek Makbuzu

Demir ve Çelik Üreticileri  GTİP 72 - GTİP 73

01.07.2020

Zorunlu

Kara - Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar

01.01.2021

Zorunlu

01.02.2020 İtibariyle Faaliyetine Devam Edenler

01.06.2020

Zorunlu

Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar

01.07.2020

Zorunlu

Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar

01.07.2020

Zorunlu

01.02.2020'den Sonra Faaliyetine Başlayacak Olanlar

Başladıkları ayı izleyen 3. Ay Sonu

 

25 Milyon TL ve Üzeri Kazanç elde eden e-Fatura Mükellefleri

01.07.2020

Zorunlu

ÖZEL UYGULAMA : Ayrıca Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanların düzenledikleri e-Bilet, e-Bilet Raporu ve e-Bilet Rapor Özetlerini Saklamaları Zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup Müstahsil Makbuzu Düzenleyenler

01.07.2020

Zorunlu

GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar

Belirsiz

Özel Grup

Tüm Sigorta Şirketleri

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

e-Döviz Alım - Satım Belgesi

e-Sigorta Poliçesi

e-Dekont

Döviz Alım - Satım Faaliyetine Yetkili Müesseseler

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Tüm Sigorta Şirketleri

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Bankalar

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

 

Saygılarımızla.

ÇÖZÜM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

İLHAN CANLI (YMM)

ORHAN ÜNLÜEROĞLUGİL (YMM)

Leave a comment

back to top