Menu

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun HK. (7103 ve 7104 sy. kanun)

cozum-yeni-logo

Sayın Müşterilerimiz,

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı “KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile gerçekleştirilen ve teşvik mevzuatını ilgilendiren düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

$11)     Meskenlerin çatı ve cepheleri kullanılmak suretiyle üretilecek elektirik enerjisinin satışından elde edilecek gelirlere vergi yönünden esnaf muaflığı sağlandı.

Kanun’un 3. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (9) numaralı bent eklenmiştir.

“9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.);”

Yapılan düzenleme ile; sahibi oldukları veya kira ile kullandıkları meskenlerde, 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW olan, elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmaktadır.

$12)     Vergi dairelerince haczedilen malların rayiç değerinin %10 fazlası ödenerek haczin kaldırılması imkanı getirildi.

Kanun 2. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir.

Bazı hallerde haczin kaldırılması MADDE 74/A- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır. 1. Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması. 2. Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.). 3. Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. 4. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi. Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, menkul mallar için her halükarda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilir. Bu madde kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez. Bu hüküm, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın bu Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmaz. Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. Tahsil edilen paralar, söz konusu malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı fer’i alacaklar ile vergi cezalarına, mahcuz mala haciz tatbik etmiş dairelerin sırasıyla; takip konusu olan, muaccel hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bulunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edildikten sonra haciz tatbik etmemiş dairelerin bu fıkrada belirtilen alacaklarına garameten taksim edilir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Yapılan düzenleme ile; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen malların, aynı Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla birlikte ödenmesi ve madde belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, mahcuz mal üzerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılması ve üç ay süreyle aynı mal üzerine tahsil dairelerince haciz konulmaması sağlanmaktadır.

$13)      Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmektedir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmıştır. Buna göre, 2018 yılında aylık 304,43 TL (2.029,50 * % 15 = 304,43) tutarına kadar istisna uygulanabilecektir.

Ayrıca Kanun ile Bakanlar Kuruluna, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’i olarak belirlenen istisna haddini, asgari ücretin %50’sine kadar artırma ve kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmiştir. 

Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan yapılması gerekmekte olup, hizmet bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$14)     Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni eklemeler yapılmaktadır.

Bu Kanunun 5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tazminat ve Yardımlarda” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. İstisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$15)     İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Yukarıdaki düzenlemeye benzer şekilde, bu Kanunun 7 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bent ile hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$16)     Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır.

Bu Kanunun 6 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32 nci maddesine yeni eklenen fıkra ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak-Temmuz ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların; net asgari ücretin temmuz ayına kadar ocak ayında geçerli olan net ücretin, temmuz ayından sonra ise temmuz ayında geçerli olan net ücretin altına düşmesini telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$17)     Tüzel kişiliği olan ve olmayan teşekküller adına bunların tasfiye olmalarından sonra yapılacak tarhiyatlara ilişkin düzenleme VUK’na taşındı.

Kanun’un 9. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesine iki yeni fıkra eklenmektedir.

“Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır. Beşinci fıkra kapsamına girmeyen tüzel kişilerin tüzel kişiliklerinin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılır.”

Yapılan düzenleme ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükellefler hakkında yapılacak tarhiyatlara ilişkin, dokuzuncu fıkrası hükmü 213 sayılı Vergi Usul Kanununa taşınmakta, ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekkülerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılması yönünde hüküm getirilmektedir. Kanun’un 67. Maddesi ile de Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kaldırılmaktadır.

$18)     İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “İmha edilmesi gereken mallar” başlıklı 278/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği düzenlenmektedir.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$19)     Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması öngörülmektedir. 

Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar:” başlıklı 280/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir.

Düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018. Bu tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanacaktır.

$110)  Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmektedir.

Bu Kanunun 12 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlıklı 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yapılan değişiklikle, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezaları ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır, Ayrıca Kanun kapsamına giren belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği hususuna da açıklık getirilmiştir.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$111)  Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2’ ye çıkarılması öngörülmektedir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranı 1/3’ten 1/2'ye çıkarılmıştır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$112)  Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması öngörülmektedir.

Bu Kanunun 15 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” başlıklı Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018. Bu tarihten önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç tutulmuştur.

$113)  Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Bu Kanunun 16 ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na eklenen “GEÇİCİ MADDE 30” ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Ayrıca yine bu Kanunun 31 inci maddesiyle, yukarıda belirtilen makine ve teçhizatın KDV’den istisna olarak teslimi de mümkün hale getirilmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

$114)  Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınması

Bu Kanunun 9 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun Kanuni Temsilcilerin Ödevi başlıklı 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Tasfiye başlıklı 17 nci maddesinin, tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişilere ilişkin dokuzuncu fıkrası hükmü 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na taşınmıştır. Ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı netleştirilmektedir.

$115)  Minibüs ve Otobüs tanımları değiştirilmekte, ayrıca aynı maddeye elektrikli motorlara ilişkin olarak motor gücü tanımı da eklenmektedir.

Bu Kanunun 17 nci maddesiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Minibüsler için kullanılan “onbeş oturma yeri” ifadesi “onyedi oturma yeri”; Otobüsler için kullanılan “onaltı oturma yeri” ifadesi “onsekiz oturma yeri” şeklinde değiştirilmiş, ayrıca aynı maddeye elektrikli motorlara ilişkin olarak yeni bir tanım 21. bent olarak eklenmiştir.

“21- Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür."

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

$116)  Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmaktadır. 

Bu Kanunun 18 inci maddesiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

Yine bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca, sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ise mevcut (II) sayılı tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle hesaplanacağı düzenlenmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

Ayrıca bu Kanunun 20 nci maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un “Vergiye etki eden değişiklikler” başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi eklenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

Son olarak, bu Kanun 21 nci maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un geçici 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (1/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

$117)  Arabuluculuk kararlarına harç getirildi.

Kanun’un 22. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL”

Yapılan düzenleme ile; açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlar için 35,90 TL harç getirilmiştir.

$118)  Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirilmektedir.

Bu Kanunun 29 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Böylelikle, yatırımlar üzerindeki katma değer vergisi yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/04/2018

$119)  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.

Bu Kanunun 30 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

$120)  Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmektedir.

Bu Kanunun 31 inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV’den istisna edilmiştir.

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkün olacaktır.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

$121)  Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin kulüp veya şirketlere iadesi öngörülmektedir.

Bu Kanunun 35 inci maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 12 ile sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşmaması kaydıyla, maddede sayılan harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iadesi amaçlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

$122)  İlave istihdamın teşvikine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu Kanunun;

a) 42 nci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen; Geçici 19 uncu madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Buna göre, kayıtlı işsizler arasından;

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdiği aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) 43 üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 20 inci madde ile imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmesi (aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerini kapsamaktadır) amaçlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

c) 44 üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen; Geçici 21 inci madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

$123)   Geçmiş dönem teşviklerden yararlanılabilinmesine ilişkin düzenleme:

Ayrıca; Kanun’un 70 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 17 ile;

Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği düzenlenmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/04/2018

$124)  Bireysel Emeklilik Sisteminde değişiklik yapılmaktadır.

Bu Kanunun 45 inci maddesiyle, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, zorunlu bireysel emeklilik sigortası kapsamında olanların sistemden çıkmak için cayma süresi olarak öngörülen 2 aylık sürenin 6 aya kadar artırılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte, ayrıca zorunlu BES uygulaması ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmaktadır.

$125)  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda ceza uygulanacaktır.

Bu Kanunun 51 inci maddesiyle, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına bağlı olarak bu kazançların, sayılan kazanç kapsamında olduğunun tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen verginin, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunması düzenlenmiştir.

$126)  4760 sayılı Kanuna ekli listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan G.T.İ.P.’ler dikkate alınarak güncelleme yapılmaktadır.

Bu Kanunun 56 inci maddesiyle, 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde yapılan değişiklikle; 4760 sayılı Kanuna ekli (1), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerin güncellenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve/veya oranlarının bu listelerde yer alması amacıyla söz konusu listeler, ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmektedir. Ayrıca, TGTC’nin 38.26 G.T.İ.P. numarasında yer alan bazı malların “bıodizel” ile teknik olarak birbirine çok yakın özellik göstermesi, 3801.20.10.00.00 ve 3819.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların ise akaryakıta karıştırılarak ya da doğrudan akaryakıt olarak kullanılabilmesi nedeniyle söz konusu mallar ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamına alınmaktadır.

$127)  Motorin türlerinin G.T.İ.P numaralarında güncelleme yapılmaktadır.

Bu Kanunun 58 inci maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, bu Kanunun 7/A maddesinde yer alan motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları da güncellenmektedir.

$128)   İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilmektedir.

Bu Kanunun 59 uncu maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hükme bağlanan ihraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

$129)   Taşıtların imalinde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır.

Bu Kanunun 60 ncı maddesi ile ÖTV Kanununa eklenen 9/A maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu gereği, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim vergisinin indirimi mümkün olmadığından, madde ile, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesi sağlanmaktadır.

$130)   Bakanlar Kuruluna bazı taşıtların ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını belirleme yetkisi verilmektedir.

Bu Kanunun 61 nci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasının “-Diğerleri” satırında yer alan bazı taşıtların vergi oranlarının, özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak ayrıştırılmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna, bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını belirleme yetkisi verilmiştir.

$131)   Fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir.

Bu Kanunun 62 ncı maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, aynı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaralan da güncellenmektedir.

$132)   16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kayıt ve tescilinin silinmesi karşılığı  (hurdaya ayrılması, ihraç edilmesi vs.) yeni alınacak 1600 cm3 geçmeyen araçlarda 10 bin TL ÖTV indirimi sağlanmaktadır.

Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi ile öngörülen düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmaktadır.

Ay içerisinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanı kabul edilecektir.

Bu Kanunun 67 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun’un Prim belgeleri ve işyeri kayıtları başlıklı 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan değişiklikle, ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanının kabul edilerek, Kurumca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmemesi uygulaması getirilmektedir.

$133)   İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.

Bu Kanunun 73 üncü maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen  geçici 75 inci madde ile özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği verilmesine devam edilmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

$134)   Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılmaktadır.

Bu Kanunun 74 üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılarak, bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetine son verilmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019 (01/01/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere).

$135)   Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınması

Bu Kanunun 74 üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Tasfiye başlıklı 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, yine bu Kanunun 9 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanununa taşındığından, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2019

$136)  6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Akkuyu nükleer enerji santrali yatırımına ilişkin teşvik düzenlemesi yapılmaktadır.

Bu Kanunun 87 nci maddesiyle, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen ek madde ile Akkuyu nükleer enerji santrali yatırımları 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması amaçlanmaktadır.

Başta Katma Değer Vergisi olmak üzere çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KANUN TASARISINDA YER ALIP DA MECLİS GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA ÇIKARILAN (İPTAL EDİLEN) DÜZENLEMELER:

Kanun Tasarısında yer alıp da Meclis görüşmeleri sırasında çıkarılan (iptal edilen) düzenlemelerden bazıları şöyledir:

- Kurumlar vergisi mükelleflerine (en az %50 oranında iştirak ettikleri şirketler ile)  grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeye imkan tanınması,

- Mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralının kaldırılması,

- Her bir vergilendirme dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, izleyen 6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği,

- KDV Kanunu kapsamında iadesi gereken verginin üç aylık sürede iade edilmesi, aksi halde mükellefe faiz ödenmesi,

- 31/12/2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin ayrı bir hesapta izleneceği,

- 1/1/2019 tarihinden itibaren ödenecek katma değer vergisi ile iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin, 31/12/2018 tarihli devreden KDV tutarından, ödenecek KDV’yi veya iade talep edilen tutarı mahsup edebileceği,

- Maliye Bakanlığına, 31/12/2018 tarihi itibarıyla indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin yok edilmesine ilişkin yetkiler verilmesi,

- Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirler odaları tarafından üyelerden alınacak giriş ücreti, maktu ve nispi aidatların hesaplanmasına yönelik düzenleme ile meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenlerin odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde yetmiş beş indirimli olarak ödemelerine imkan tanınması düzenlemeleri Kanun metninden çıkarılmıştır.

$11)     Arsa karşılığı inşaat işlerinde “teslim” konusuna açıklık getirilmiştir.

7104 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, arsa karşılığı inşaat işlerinde; 

Arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiği,

Müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi yapılmış olduğu düzenlenmiştir.

Ayrıca yine bu Kanun’un 7 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27 nci maddesinde yapılan değişiklikle; arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinde yer alan maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

$12)       Fazla veya yersiz ödenen verginin iade şartları düzenlenmiştir.

Bu Kanun’un 2 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu hususu açıkça düzenlenmiştir.

Ayrıca yine aynı maddede yapılan diğer bir değişiklikle, müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellef, bu satışları yapanlar olarak belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

$13)      Gümrüksüz satış mağazalarına satılmak üzere yapılan teslimler KDV’den ve ÖTV’den istisna tutulmuştur.

Bu Kanun’ un 3 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna tutulmuştur.

Ayrıca, yine bu Kanun’un 24 üncü maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ÖTV’den istisna tutulmuştur.

Diğer taraftan, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen ÖTV’nin,   Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre, mallan bu yerlere teslim edenlere iadesi sağlanacaktır.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

$14)      Bazı teslim ve hizmetler tam istisna kapmasına alınmıştır.

Bu Kanun’ un 4 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır.

Bilindiği üzere, tam istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV'ler indirim konusu yapılabilmekte, indirilemeyen vergiler ise iade edilmektedir.

a) Bağışlanmak üzere yapılan bazı tesislere yapılan teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

Bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır.

b) Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) tam istisna kapsamına alınmıştır.

c) Yeni makine ve teçhizat alımları istisna kapsamına alınmıştır.

Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

$15)     Bazı işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Bu Kanun’un 5 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Bilindiği üzere, kısmi istisna kapsamına giren işlem, teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmamakta, bu işlemler nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılamamakta; ancak gider ve maliyet olarak dikkate alınmaktadır.

Buna göre aşağıdaki işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri,

Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi,

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

$16)     İkinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli belirlenmiştir.

Bu Kanun’un 6 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, ikinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli belirlenmiştir. Buna göre, bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.06.2018

$17)     KDV indirim ve iade uygulamasına yeni imkanlar sağlanmıştır.

Bu Kanun’un 8 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle;

a) Sonradan ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

b) KDV indiriminde takvim yılı sınırı takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. Böylelikle, özellikle geç gelen faturalarda olduğu gibi yıl aşımlarında KDV indirimi konusunda ortaya çıkan kayıplar giderilmektedir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

c) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

$18)     KDV indirimine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Kanun’un 9 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle;

a) Kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenen KDV’nin indirimine imkan sağlanmıştır.

Aşağıda yer verilen ve kısmi istisna kapsamında olan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.

Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,

Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,

Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,

Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

b) Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen sabit kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimi faydalı ömürlerini tamamlama durumlarına göre belirlenecektir.

Faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceği düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi alıcı tarafından indirilebilecektir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilebileceği düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

d) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.

Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

$19)     İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre belirlenmiştir.

Bu Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle; istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

$110)  İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yine bu Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle; imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

$111)  Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’yi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemesi hususunda yetki verilmiştir.

Bu Kanun’un 11 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Yetki” başlıklı 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi hususunda yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

$112)  Vergiye uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yine bu Kanun’un 11 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Yetki” başlıklı 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına; vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol edilebilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususlarında yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

$113)  Hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmiştir.

Bu Kanun’un 12 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun mülga 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Hasılat esaslı vergilendirme sistemine, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercih edenler geçebilecektir. Ayrıca sisteme geçenlerin en az iki yıl sistemde kalması zorunludur.

Hasılat esaslı vergilendirme sisteminde;

Belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken KDV, indirilecek KDV ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen KDV dahil toplam hasılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Mükellefler; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV’yi ve hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV’yi kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alacaklardır.

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya Bakanlar Kuruluna; bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

$114)  Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için vergi ödemesinin uzatılması yetkisi verilmiştir.

Bu Kanun’un 13 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Verginin ödenmesi” başlıklı 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

$115)  Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu Kanun’un 14 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Ayrıca, yine bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019

C) DİĞER DÜZENLEMELER

$11)     Ticari plakaların elden çıkarılmasında vergilendirme esasları yeniden düzenlenmiştir.

Bu Kanun’un 15 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer Artış Kazançları” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Ayrıca bu Kanun’un 18 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 88 inci madde ile; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, yukarıdaki düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarına ilişkin olarak herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların red ve iade edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan, bu Kanun’un 21 inci maddesiyle, Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı tarifede yapılan düzenlemeye göre; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerden, alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacaktır.

Yürürlük tarihi: 06.04.2018

$12)     KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.

Bu Kanun’un 19 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı 140 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, KDV iade incelemeleri için inceleme süresinin 3 ay olarak belirlenmiş, ayrıca bu sürenin zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yürürlük tarihi: 01.01.2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak incelemelerde uygulanmak üzere 01.01.2019

Saygılarımızla,

ÇÖZÜM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

İLHAN CANLI (YMM)

ORHAN ÜNLÜEROĞLUGİL (YMM)

 

Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

1476 Sok. No:2 K:7 D:9 Aksoy Residence Alsancak-İzmir

Tel   :0 232 464 05 37
Fax  :0 232 464 05 39

www.cozumdenetim.com.tr

Yorum Ekle

yukarı çık